Nadleśnictwo Wronki Nadleśnictwo Wronki

NADLEŚNICTWO WRONKI.
Nadolnik 1
64-510 Wronki
tel. 067-254-01-48
tel. 067-254-17-13
fax. 067-254-05-78

www: http://www.pila.lasy.gov.pl/wronki/index.php


I. Rys historyczny nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Wronki położone jest na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, w województwie wielkopolskim w powiatach: szamotulskim i niewielka powierzchnia w czarnkowsko – trzcianeckim.
Do roku 1945 lasy obecnego Nadleśnictwa Wronki w 80 % stanowiły własność państwową, Nadleśnictwa Wronki i Nadleśnictwa Bucharzewo a pozostała część to dawne lasy prywatne i pomajątkowe.
W latach 1922 – 1924 wystąpiła silna gradacja strzygoni choinówki, która objęła prawie cały obszar Lasów Puszczy Noteckiej. Skutkiem tego był wyrąb około 70 % drzewostanów sosnowych na obszarze obecnego Nadleśnictwa. Ocalały nieliczne drzewostany mieszane, uprawy i młodniki położone nad Wartą i po lewej stronie Warty dzięki zróżnicowaniu gatunkowemu i siedliskowemu.
Od 1926 r. przystąpiono do odnowienia zrębów pogradacyjnych.
W roku 1969 obręby Bucharzewo i Wronki stanowiły oddzielne Nadleśnictwa. W 1973 r. Nadleśnictwo Wronki włączono jako obręb do Nadleśnictwa Potrzebowice, a Nadleśnictwo Bucharzewo do Nadleśnictwa Międzychód.
W 1979 po reorganizacji powstało Nadleśnictwo Wronki z obrębami: Wronki, Krucz i Lubasz. Część dawnego obrębu Bucharzewo położonego w woj. pilskim została włączona do Nadleśnictwa Potrzebowice.
Obecne Nadleśnictwo Wronki powstało na podstawie Zarządzenia nr 27 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 26 listopada 1982 r. i składa się z dwóch obrębów: Obrębu Bucharzewo i Obrębu Wronki.
W skład Obrębu Bucharzewo wchodzi 6 leśnictw: Dębogóra, Gogolice, Smolarnia, Chojno, Pustelnia, Samita.
W skład Obrębu Wronki wchodzi 6 leśnictw: Mokrz, Lutyniec, Lubowo, Jasionna, Smolnica, Kłodzisko i gospodarstwo szkółkarskie.
Nadleśnictwo Wronki położone jest w odległości 60 km na północ od Poznania, przy północnej krawędzi Wysoczyzny Poznańskiej w zakolu doliny rzeki Warty, na południowym skraju rozległych borów Puszczy Noteckiej, przy szlaku kolejowym Poznań – Szczecin.
Ogólna powierzchnia nadleśnictwa wynosi: 18.972,13 ha
w tym: Obręb Bucharzewo - 9.144,65 ha
Obręb Wronki - 9.827,48 ha
Powierzchnia leśna wynosi 18.375,65 ha.
Cały obszar Nadleśnictwa Wronki zaliczyć należy do obszarów nizinnych. Pod względem ukształtowania powierzchni, teren Nadleśnictwa Wronki, jest średnio urozmaicony.
Pod względem ukształtowania terenu, Nadleśnictwo charakteryzują trzy typy rzeźby terenu: nizinny, równy, nizinny falisty, nizinny pagórkowaty.
Na terenie Nadleśnictwa występują drzewostany, które pod względem struktury należy zaliczyć do średnio a fragmentami słabo urozmaiconych. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, która zajmuje 95.62 % powierzchni leśnej.

II. Przyroda.

Na terenie nadleśnictwa występują pomniki przyrody w formie pojedynczych drzew i grup drzew. Są to przede wszystkim starsze i okazałych rozmiarów drzewa takich gatunków jak: Buk zwyczajny, Dąb szypułkowy, Sosna zwyczajna. Jest ich w sumie 9, a wśród nich grupy:
Dąb szypułkowy - grupa 12 drzew w wieku 150 lat
Dąb szypułkowy - grupa 5 drzew w wieku 150 lat
Sosna zwyczajna - grupa 52 drzew w wieku 150 lat
Sosna zwyczajna - grupa 125 drzew w wieku 150 lat
Sosna zwyczajna - w wieku 150 lat
Dąb szypułkowy - w wieku 150 lat
Dąb szypułkowy - w wieku 150 lat
Dąb szypułkowy - w wieku 180 lat
Buk zwyczajny - w wieku 150 lat

Użytki ekologiczne.

Na terenie naszego nadleśnictwa zgodnie z uchwałą nr XVI/133/2004 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 czerwca 2004 r. zostały uznane za użytki ekologiczne niżej wymienione obiekty przyrodnicze:

Użytek ekologiczny „ KOBUSZ” i „ SMOLARNIA” ( leśnictwo Smolarnia, Obręb Bucharzewo)

Są to kompleksy gruntów położone wśród lasów sosnowych, charakteryzujące się roślinnością bagienno – łąkową oraz fauną bezkręgowców właściwych dla danych zespołów roślinnych ( rosną tutaj zespoły roślinne turzycowe, sitowia leśnego).

Użytek ekologiczny „ BAGNO ŻURAWINOWE” ( LEŚNICTWO Lutyniec, Obręb Wronki).

Jest to kompleks gruntów charakteryzujący się roślinnością bagienno – łąkową. Tereny te sąsiadują z Jeziorem Rzecińskim i obejmują częściowo podmokłe trzęsawiska. Na bagnach i łąkach wykształciły się zespoły turzycowe, zespół sitowia leśnego i zespół mozgowy.
Występują tam takie rośliny jak rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna.

Użytek ekologiczny „ KACZE BŁOTA” ( leśnictwo Lubowo, Obręb Wronki).

Teren ten to enklawa zbiorowiska roślin bagiennych z oczkiem wodnym otoczonym drzewostanem sosnowym. W pobliżu tego terenu nie ma podobnej enklawy.

Użytek ekologiczny „ BOBROWY ZAKĄTEK” ( leśnictwo Smolnica, Obręb Wronki).

Jest to kompleks gruntów położonych na siedliskach olsowych, porośnięty roślinnością bagienną wśród której spotyka się kosaćca żółtego, storczyka plamistego, całą gamę traw turzycowych oraz różne odmiany wierzb.
Teren ten jest miejscem bytowania bobra, borsuka, żurawia a także ptaków drapieżnych.

Użytek ekologiczny „ WRZOSOWE WYDMY” ( leśnictwo Gogolice i Smolarnia, Obręb Bucharzewo).

Stanowią szeroki pas przeciwpożarowy przecinający monolit lasów sosnowych Puszczy Noteckiej. Grunty te narażone są na erozję wietrzną. Jest to teren pagórkowaty zbudowany z piasków wydmowych, pokryty kobiercem wrzosów.


Na terenie nadleśnictwa Wronki gromadzą się cenne i licznie reprezentowane składniki polskiej flory i fauny objęte ochroną ścisłą i częściową.
Na uwagę zasługują cenne gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych ( cis pospolity, barwinek pospolity, bagno zwyczajne, długosz królewski, rosiczka okrągłolistna, knieć błotna) oraz grzybów: ( podgrzybek pasożytniczy, purchawica olbrzymia, smardz jadalny).

Cenne chronione gatunki fauny to:
Kania ruda, kania czarna, orzeł bielik, bocian czarny, puchacz, dla których wyznaczono strefy ochrony i miejsc rozrodu i regularnego przebywania.

Na granicy Nadleśnictwa Wronki i Sieraków spotykane są wilki oraz przechodnie łosie.


III. Edukacja.

Na peryferiach miasta Wronki wśród niezmierzonego bogactwa pięknej przyrody powstała ścieżka dydaktyczna „ Sosnowym szlakiem”.

Na ścieżce znajdują się miejsca gdzie można posiedzieć i poobserwować tajemniczy i skomplikowany świat roślin i zwierząt. Jest tutaj również figurka Matki Boskiej Puszczańskiej – miejsce duchowej zadumy.

Pracownicy Nadleśnictwa Wronki służą radą i pomocą i chętnie uczestniczą w spotkaniach na ścieżce i na łonie przyrody. Podczas „żywych lekcji przyrody” przekazują zainteresowanym swoje spostrzeżenia i zdobyte doświadczenia.

Dużym zainteresowaniem cieszą się lekcje w Stacji Meteorologicznej położonej przy siedzibie Nadleśnictwa Wronki, a siedziba znajduje się w Nadolniku.


IV. Turystyka.

Rozciągająca się na terenie gminy Wronki Puszcza Notecka, znana jest powszechnie jako „ zagłębie grzybowe”.

Do obsługi turystów zmotoryzowanych Nadleśnictwo wyznaczyło 9 miejsc postoju i 1 parking leśny.
Dla miłośników jazdy konnej udostępniono 3 szlaki konne na terenie leśnictwa Kłodzisko, Smolnica oraz jeden szlak przebiegający przez obszar Obrębu Bucharzewo i Wronki, który dalej przebiega przez obszar Nadleśnictwa Krucz.

Inną atrakcją Puszczy jest obecność zwierzyny płowej: jeleni, saren oraz dzików.Sporządziła:
Justyna Brusiło