Nadleśnictwo Międzychód Nadleśnictwo Międzychód

NADLEŚNICTWO MIĘDZYCHÓD
Przedlesie 12
64-400 Międzychód
tel. 095-748-20-91, 095-748-20-92
fax 095-748-20-91
www: http://www.szczecin.lasy.gov.pl/miedzychod/

Nadleśnictwo Międzychód powstało w połowie XIX wieku w zaborze pruskim pod nazwą „Birnbaum”, a aktualną nazwę otrzymało dopiero po I wojnie światowej. Ważniejszym wydarzeniem okresu międzywojennego była klęskowa gradacja sówki choinówki w latach 1922-25, w wyniku której zniszczonych zostało około 80% drzewostanów. W 1923 roku, po załamaniu się gradacji, rozpoczęto wyrąb zniszczonych drzewostanów, trwający do 1926 roku. Do odnowienia powierzchni pogradacyjnych przystąpiono w 1927 roku. Sadzono głównie sosnę z niewielką domieszką brzozy. Ze względu na niedostatek sadzonek stosowano również siewy. Nasiona sosny sprowadzano z innych regionów Polski i z zagranicy, co przyczyniło się do powstania drzewostanów o słabszej jakości.

W okresie II wojny światowej wysiedlono ludność puszczańskich wsi Radusz, Kaplin, Sowia Góra i Mokrzec, a grunty rolne o powierzchni około 600 ha przeznaczono do zalesienia.

Po II wojnie światowej w 1945 roku powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła 8134,25 ha i składała się z lasów:
• państwowych - 6448,36 ha
• niepaństwowych - 1685,89 ha
W 1946 roku opracowano plan prowizorycznego urządzania lasu na lata 1946 – 1956.

Nadleśnictwo Międzychód w obecnych granicach utworzono 1 stycznia 1979r. W skład Nadleśnictwa wchodziły Obręby: Międzychód i Krobielewko, z dniem 1.01.1995 roku wprowadzono podział na trzy Obręby: Międzychód, Krobielewko i Gorzyń.

Charakterystyka warunków przyrodniczych

Całość lasów Nadleśnictwa Międzychód leży w Krainie Wielkopolsko Pomorskiej. Obręby Międzychód i Krobielewko położone są w dzielnicy Kotliny Gorzowskiej – mezoregionie Puszczy Noteckiej, natomiast Obręb Gorzyń w dzielnicy Pojezierza Lubuskiego, mezoregionie Ziemi Lubuskiej.

Obszar Nadleśnictwa został ukształtowany w okresie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego i stanowi formację pochodzenia wodno-lodowcowego.

Puszczańską część Nadleśnictwa, bez krańców południowych tworzą sandry i luźne piaski wydmowe. Jest to obszar silnie sfalowany, miejscami pagórkowaty z dużą ilością wałów wydmowych. Środkową część, po obu stronach Warty, na lekko sfalowanym terenie tworzą piaski z dawnych tarasów rzecznych. W południowej części Nadleśnictwa występuje morena denna w postaci sfalowanej równiny z licznymi jeziorami, oraz morena czołowa o silnie sfalowanym i pagórkowatym terenie, utworzona z piasków zwałowych głębokich oraz glin zwałowych, spiaszczonych w wierzchniej warstwie.

Pod względem klimatycznym obszar Nadleśnictwa zaliczony jest do klimatu „Wielkich Dolin”. Zaznacza się tu wpływ klimatu morskiego (od północnego wschodu) – dość chłodnego i wilgotnego oraz klimatu kontynentalnego (od południa) – cieplejszego i suchszego. Charakteryzuje się opóźnioną wiosną i ciepłą pogodną jesienią oraz łagodną i mało śnieżną zimą.

Puszczańska część Nadleśnictwa z uwagi na dużą przepuszczalność gruntu, znajduje się w warunkach stałego niedoboru wilgoci. Poziom wód gruntowych zalega bardzo głęboko, poza zasięgiem systemów korzeniowych, a jedynym źródłem wilgoci na tym obszarze są opady atmosferyczne.
Część środkowa, przecięta rzeką Wartą, charakteryzuje się na ogół korzystnymi stosunkami wodnymi, ale zmieniającymi się w zależności od konfiguracji terenu i głębokości zalegania poziomu wody gruntowej.

W południowej części Nadleśnictwa, dzięki zaleganiu glin w podłożu, stosunki wodne są również zmienne, w większości korzystne mimo zróżnicowanej konfiguracji terenu. Partie położone w obniżeniach terenu posiadają wysoki poziom wód gruntowych.