Ochrona przyrody - Ochrona gatunkowa zwierząt (Nadlesnictwo Sieraków) Ochrona przyrody - Ochrona gatunkowa zwierząt (Nadlesnictwo Sieraków)

Jedna z form ochrony gatunkowej zwierząt jest ochrona na podstawie „Ustawy o ochronie przyrody”. Osiągnięcie celu w tym zakresie można osiągnąć poprzez działania edukacyjne, popularyzujące cele i zasady ochrony gatunkowej zwierząt wśród społeczeństwa, przybliżając podstawy świadomości ekologicznej.

Na terenie Nadleśnictwa Sieraków gatunkami chronionymi są m.in. :
- bóbr europejski ( Castor fiber L. )
Można go znaleźć w prawie wszystkich zbiornikach i ciekach wodnych na terenie Nadleśnictwa. Zwierze to czynnie przekształca środowisko, pozostawiając w otoczeniu widoczne ślady swej działalności poprzez przerzedzenie drzewostanów, spiętrzanie wody.
- popielica ( Glis glis L. )
Należy do gatunków rzadkich. Znaleziona na terenie rezerwatu „Buki nad Jez. Lutomskim” przed kilkoma latami. Naukowcy z UAM w Poznaniu podjęli próbę restytucji popielicy i obecnie znajduje się również w innych miejscach Nadleśnictwa głównie w drzewostanach bukowych na terenie Leśnictwa Prusim nad Jez. Śremskim. Podlega Konwencji Berneńskiej.
- wydra ( Lutra lutra L.)
Obecnie często występuje w zbiornikach wodnych na terenie całego Nadleśnictwa. Gatunek ten objęty jest postanowieniami Konwencji Waszyngtońskiej, Berneńskiej i Ramsarskiej.
- kormoran czarny ( Phalacrocorax carbo L.)
Od lat osiemdziesiątych XX w. odnotowano wyraźny wzrost liczebny tego gatunku. Podlega Konwencji Ramsarskiej.
- gągoł ( Bucephala clangula L.)
Występuje bardzo licznie w Puszczy Noteckiej. Zajmuje przede wszystkim jeziora otoczone lasami, gnieździ się przecież najczęściej w naturalnych dziuplach drzew sosnowych blisko brzegu zbiornika wodnego. Podlega Konwencji Bońskiej i Ramsarskiej.
- kania ruda ( Milvus milvus L.)
Chroniona w ramach Konwencji Waszyngtońskiej, Bońskiej i Berneńskiej.
- bielik (Haliaeetus albicilla L.)
Gatunek o dużym ryzyku wyginięcia. Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowanych jest 9 stanowisk gniazdowania. Podlega Konwencji Waszyngtońskiej, Bońskiej i Berneńskiej. Bielik umieszczony został na światowej liście ptaków drapieżnych zagrożonych wyginięciem.
- rybołów ( Pandion haliaetus L.)
Gatunek narażony na wyginięcie. Stanowiska lęgowe znajdują się w Puszczy Noteckiej (Obręb Bucharzewo). Podlega Konwencji Waszyngtońskiej, Bońskiej i Berneńskiej.
- puchacz ( Bubo bubo L.)
Należy do gatunków rzadko występujących . Na terenie Nadleśnictwa są stanowiska gniazdowania. Gatunek objęty Konwencją Waszyngtońską i Berneńską.